جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 60 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میدانی
کد ملک: 7638
تاریخ: 1396/11/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،11000 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدان پناه
کد ملک: 7580
تاریخ: 1396/11/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: خانم کمالی
کد ملک: 7534
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیاکان
کد ملک: 7533
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مختاری
کد ملک: 7144
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ممقانی
کد ملک: 7130
تاریخ: 1396/9/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 10,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رسول احرایی
کد ملک: 7091
تاریخ: 1396/9/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،369 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: خانم قاسمی
کد ملک: 7032
تاریخ: 1396/9/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای فرخی زاده
کد ملک: 6905
تاریخ: 1396/8/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقان یزدی
کد ملک: 6834
تاریخ: 1396/8/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،172 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دولتی
کد ملک: 6722
تاریخ: 1396/8/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،4220 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهرام غفاریان
کد ملک: 6709
تاریخ: 1396/8/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غزاله
کد ملک: 6548
تاریخ: 1396/7/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 60,000 تومان
نام مالك: آقای عماد
کد ملک: 6456
تاریخ: 1396/7/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای خازمی
کد ملک: 6436
تاریخ: 1396/7/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای ساعی
کد ملک: 6316
تاریخ: 1396/6/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،3500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای زهرایی
کد ملک: 6181
تاریخ: 1396/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2100 متری

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 15,000,000 تومان
نام مالك: خانم مظفری
کد ملک: 6079
تاریخ: 1396/5/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خاکباز
کد ملک: 6066
تاریخ: 1396/5/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم گلی
کد ملک: 6040
تاریخ: 1396/5/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 900,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرجی
کد ملک: 5992
تاریخ: 1396/5/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 70,000 تومان
نام مالك: آقای صابوناتچی
کد ملک: 5908
تاریخ: 1396/5/16
 1 2 3