جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 66 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,850,000 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 9356
تاریخ: 1397/8/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 2,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم آهکی
کد ملک: 8835
تاریخ: 1397/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1050 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 8711
تاریخ: 1397/5/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فاضلی
کد ملک: 8656
تاریخ: 1397/5/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 8315
تاریخ: 1397/3/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صالح دوست
کد ملک: 8248
تاریخ: 1397/3/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فاتح نیا
کد ملک: 8070
تاریخ: 1397/2/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،356 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم بختیاری
کد ملک: 7941
تاریخ: 1397/1/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای الماسی
کد ملک: 7859
تاریخ: 1397/1/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میدانی
کد ملک: 7638
تاریخ: 1396/11/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،11000 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدان پناه
کد ملک: 7580
تاریخ: 1396/11/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 11,000,000 تومان
نام مالك: خانم کمالی
کد ملک: 7534
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای نیاکان
کد ملک: 7533
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مختاری
کد ملک: 7144
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ممقانی
کد ملک: 7130
تاریخ: 1396/9/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 10,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رسول احرایی
کد ملک: 7091
تاریخ: 1396/9/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،369 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: خانم قاسمی
کد ملک: 7032
تاریخ: 1396/9/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای فرخی زاده
کد ملک: 6905
تاریخ: 1396/8/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،1300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقان یزدی
کد ملک: 6834
تاریخ: 1396/8/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،172 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دولتی
کد ملک: 6722
تاریخ: 1396/8/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،4220 متری

قیمت کل : 2,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شهرام غفاریان
کد ملک: 6709
تاریخ: 1396/8/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : شهریار

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غزاله
کد ملک: 6548
تاریخ: 1396/7/22
 1 2 3