جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 24 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مصطفوی
کد ملک: 8934
تاریخ: 1397/6/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،375 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امیری فر
کد ملک: 8721
تاریخ: 1397/5/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،734 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 8572
تاریخ: 1397/4/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حقیقت
کد ملک: 8533
تاریخ: 1397/4/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 750,000 تومان
نام مالك: آقای اخلاقی
کد ملک: 8212
تاریخ: 1397/2/31

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خوردستانی
کد ملک: 7990
تاریخ: 1397/2/5

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای نویسی
کد ملک: 6862
تاریخ: 1396/8/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عسگری
کد ملک: 6681
تاریخ: 1396/8/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 165,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مختاریان
کد ملک: 6570
تاریخ: 1396/7/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قبادی
کد ملک: 6426
تاریخ: 1396/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،1040 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای درودیان
کد ملک: 6387
تاریخ: 1396/6/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فعلی
کد ملک: 6187
تاریخ: 1396/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 6182
تاریخ: 1396/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،210 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدی
کد ملک: 4385
تاریخ: 1395/10/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،206 متری

قیمت کل : 206,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای اسفیرانی
کد ملک: 4277
تاریخ: 1395/9/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،260 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جباری
کد ملک: 2957
تاریخ: 1395/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،592 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقایب صمیعی
کد ملک: 2293
تاریخ: 1395/3/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای همتی
کد ملک: 2265
تاریخ: 1395/3/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای همدانی
کد ملک: 2250
تاریخ: 1395/3/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،40 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای یزدی
کد ملک: 2151
تاریخ: 1395/3/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آزاد
کد ملک: 1676
تاریخ: 1395/2/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : رودهن

زمین ، باغ و باغچه،30 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خان جان
کد ملک: 1602
تاریخ: 1395/2/7
 1 2