جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 10 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 700,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زهری
کد ملک: 9338
تاریخ: 1397/8/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمد پور
کد ملک: 7466
تاریخ: 1396/10/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،3515 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 950,000 تومان
نام مالك: آقای عبادی
کد ملک: 6902
تاریخ: 1396/8/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محبی
کد ملک: 3954
تاریخ: 1395/8/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ماهرخ
کد ملک: 3188
تاریخ: 1395/6/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،4300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاکاوند
کد ملک: 1780
تاریخ: 1395/2/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,600,000 تومان
نام مالك: آقای خالصی
کد ملک: 1764
تاریخ: 1395/2/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,400,000 تومان
نام مالك: خانم صنمی
کد ملک: 1403
تاریخ: 1395/1/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,550,000 تومان
نام مالك: خانم بیگی
کد ملک: 1395
تاریخ: 1395/1/26

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : پردیس

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خالصی
کد ملک: 1394
تاریخ: 1395/1/26
 1