جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 40 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،97 متری ، طبقه:1 و 2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سمنی
کد ملک: 9699
تاریخ: 1397/11/2

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،75 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 580,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمودی
کد ملک: 9434
تاریخ: 1397/8/30

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،100 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 9061
تاریخ: 1397/7/2

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،96 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 386,000,000 تومان
قیمت متری : 4,000,000 تومان
نام مالك: آقای معصومی
کد ملک: 8815
تاریخ: 1397/5/25

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،125 متری ، طبقه:؟، اتاق:3

قیمت کل : 650,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رفیعی
کد ملک: 8803
تاریخ: 1397/5/23

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،108 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 340,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حقیقی
کد ملک: 8542
تاریخ: 1397/4/21

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،100 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم کامیاب
کد ملک: 8362
تاریخ: 1397/3/27

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،97 متری ، طبقه:1 ، 3 و 4، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 8129
تاریخ: 1397/2/23

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،120 متری ، طبقه:1، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ندایی پور
کد ملک: 7101
تاریخ: 1396/9/20

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،107 متری ، طبقه:1 شرقی و 1 غربی، اتاق:2

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ترکمان
کد ملک: 6876
تاریخ: 1396/8/23

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،87 متری ، طبقه:1 تا 14، اتاق:2

قیمت کل : 45,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفرنژاد
کد ملک: 5420
تاریخ: 1396/3/18

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،105 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمشیدی
کد ملک: 5285
تاریخ: 1396/2/31

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،114 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 190,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 4948
تاریخ: 1395/12/11

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،76 متری ، طبقه:1، اتاق:2

قیمت کل : 136,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرحی
کد ملک: 4844
تاریخ: 1395/11/30

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،86 متری ، طبقه:9، اتاق:2

قیمت کل : 65,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 4644
تاریخ: 1395/11/12

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،80 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 184,000,000 تومان
قیمت متری : 2,300,000 تومان
نام مالك: آقای باقری
کد ملک: 4643
تاریخ: 1395/11/12

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،86 متری ، طبقه:؟، نوساز، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای بهرامی
کد ملک: 4606
تاریخ: 1395/11/9

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،110 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 310,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاظمی
کد ملک: 4415
تاریخ: 1395/10/18

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 180,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اخوان
کد ملک: 4298
تاریخ: 1395/10/2

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،133 متری ، طبقه:کل طبقات، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای بهرامی
کد ملک: 4145
تاریخ: 1395/9/14

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،120 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای معصومی
کد ملک: 4121
تاریخ: 1395/9/13

فروش آپارتمان تهران : پردیس

آپارتمان،122 متری ، طبقه:2، اتاق:3

قیمت کل : 215,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربانی
کد ملک: 3680
تاریخ: 1395/8/1
 1 2