جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 20 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کنعانی
کد ملک: 9331
تاریخ: 1397/8/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای دلفانی
کد ملک: 9010
تاریخ: 1397/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،513 متری

قیمت کل : 205,000,000 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای اعلایی
کد ملک: 8766
تاریخ: 1397/5/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،270 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گلکار
کد ملک: 8605
تاریخ: 1397/4/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،850 متری

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: آقای ایزدی
کد ملک: 8392
تاریخ: 1397/3/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،585 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اردشیر الیاسی
کد ملک: 8298
تاریخ: 1397/3/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1340 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای شاملو
کد ملک: 8297
تاریخ: 1397/3/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مرتضوی
کد ملک: 8277
تاریخ: 1397/3/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 20,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خاوري
کد ملک: 7951
تاریخ: 1397/2/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 550,000 تومان
نام مالك: خانم فعال
کد ملک: 7826
تاریخ: 1396/12/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 7259
تاریخ: 1396/10/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،540 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیکبخت
کد ملک: 7005
تاریخ: 1396/9/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،432 متری

قیمت کل : 25,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کاووسی
کد ملک: 6609
تاریخ: 1396/7/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 620,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وریج کاظمی
کد ملک: 4768
تاریخ: 1395/11/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فاخری
کد ملک: 4468
تاریخ: 1395/10/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3372
تاریخ: 1395/6/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،1136 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیل زاده
کد ملک: 3348
تاریخ: 1395/6/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،514 متری

قیمت کل : 231,300,000 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای گزمه
کد ملک: 3265
تاریخ: 1395/6/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 170,000 تومان
نام مالك: خانم غضنفری
کد ملک: 1742
تاریخ: 1395/2/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : کلاردشت

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 650,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای وزیری
کد ملک: 939
تاریخ: 1394/12/11
 1