جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 10 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دستگردی
کد ملک: 9801
تاریخ: 1397/12/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 300,000,000 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای خسروی
کد ملک: 8309
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،555 متری

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زارعی
کد ملک: 8131
تاریخ: 1397/2/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،8000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: خانم خلعتبری
کد ملک: 7215
تاریخ: 1396/9/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،335 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: اصفهانی
کد ملک: 6602
تاریخ: 1396/7/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: بهنام فقیه
کد ملک: 6240
تاریخ: 1396/6/14

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،30000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پرنیان
کد ملک: 4730
تاریخ: 1395/11/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،424 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3181
تاریخ: 1395/6/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میر فتح الهی
کد ملک: 1023
تاریخ: 1394/12/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نمک آبرود

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرفتح الهی
کد ملک: 897
تاریخ: 1394/12/9
 1