جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 10 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 650,000 تومان
نام مالك: خانم زبیری
کد ملک: 9479
تاریخ: 1397/9/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 120,000 تومان
نام مالك: آقای رضاپور
کد ملک: 9236
تاریخ: 1397/7/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،879 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 800,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 8965
تاریخ: 1397/6/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،1700 متری

قیمت کل : 595,000,000 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای ضمیرچی
کد ملک: 8422
تاریخ: 1397/4/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رضایی
کد ملک: 8204
تاریخ: 1397/2/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،879 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 7135
تاریخ: 1396/9/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،5500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افضل خانی
کد ملک: 6833
تاریخ: 1396/8/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،510 متری

قیمت کل : 204,000,000 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: خانم بهروزی
کد ملک: 3801
تاریخ: 1395/8/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالملکی
کد ملک: 2721
تاریخ: 1395/5/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : عباس آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شجاعی مهر
کد ملک: 1166
تاریخ: 1394/12/25
 1