جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 23 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،160 متری

قیمت کل : 800,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ستارزاده
کد ملک: 9412
تاریخ: 1397/8/28

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،216 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قرهی
کد ملک: 9134
تاریخ: 1397/7/10

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،150 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای بهرامی
کد ملک: 8022
تاریخ: 1397/2/9

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عظیمی
کد ملک: 7662
تاریخ: 1396/11/28

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1000 متری

قیمت کل : 3,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 6567
تاریخ: 1396/7/23

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،3000 متری

قیمت کل : 12,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فضلی
کد ملک: 6496
تاریخ: 1396/7/16

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1150 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای هاتفی
کد ملک: 5685
تاریخ: 1396/4/19

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1100 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,400,000 تومان
نام مالك: آقای سروری
کد ملک: 5596
تاریخ: 1396/4/12

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،17000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای بیات
کد ملک: 5581
تاریخ: 1396/4/10

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،400 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 5580
تاریخ: 1396/4/10

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جاوید
کد ملک: 5010
تاریخ: 1395/12/21

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،950 متری

قیمت کل : 4,200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم ناظمی
کد ملک: 4421
تاریخ: 1395/10/18

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 3937
تاریخ: 1395/8/25

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 3806
تاریخ: 1395/8/15

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،7500 متری

قیمت کل : 7,500,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: خانم هاتف
کد ملک: 3478
تاریخ: 1395/7/6

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شادی
کد ملک: 2381
تاریخ: 1395/4/8

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسمی
کد ملک: 1758
تاریخ: 1395/2/18

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای واقفی
کد ملک: 1531
تاریخ: 1395/2/1

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ساجدی
کد ملک: 1475
تاریخ: 1395/1/30

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 1392
تاریخ: 1395/1/26

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،730 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زرستونیا
کد ملک: 1092
تاریخ: 1394/12/19

فروش کارخانه ، سوله ، انبار البرز : کرج

کارخانه ، سوله ، انبار ،370 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حبیبی
کد ملک: 1050
تاریخ: 1394/12/16
 1 2