جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 86 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،50 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای اوتادی
کد ملک: 9882
تاریخ: 1398/2/8

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم صادقی
کد ملک: 9554
تاریخ: 1397/9/24

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سعادتیان
کد ملک: 9346
تاریخ: 1397/8/12

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خدابندلو
کد ملک: 9325
تاریخ: 1397/8/7

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،12360 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای خلیلی
کد ملک: 9262
تاریخ: 1397/7/28

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خسرونژاد
کد ملک: 9185
تاریخ: 1397/7/17

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،13000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روزبهانی
کد ملک: 8920
تاریخ: 1397/6/10

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شیرین
کد ملک: 8866
تاریخ: 1397/6/3

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ناصرخیر
کد ملک: 8832
تاریخ: 1397/5/27

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فریزنی
کد ملک: 8787
تاریخ: 1397/5/22

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیپور
کد ملک: 8740
تاریخ: 1397/5/15

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1740 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای امیر هاشمی
کد ملک: 8720
تاریخ: 1397/5/13

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،33000 متری

قیمت کل : 660,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دانش بیات
کد ملک: 8397
تاریخ: 1397/3/31

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حقانی
کد ملک: 8182
تاریخ: 1397/2/27

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،2525 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: خانم بهبهانی
کد ملک: 8085
تاریخ: 1397/2/17

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،185 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای پورباقری
کد ملک: 8081
تاریخ: 1397/2/16

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،130 متری

قیمت کل : 115,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم علیشاهی
کد ملک: 8072
تاریخ: 1397/2/15

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،480 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قرمزی
کد ملک: 8056
تاریخ: 1397/2/13

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 75,000,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای همایونی
کد ملک: 7708
تاریخ: 1396/12/6

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: خانم قانع ای
کد ملک: 7687
تاریخ: 1396/12/2

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 4,500,000 تومان
نام مالك: آقای رحمانی
کد ملک: 7653
تاریخ: 1396/11/26

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : کرج

زمین ، باغ و باغچه،18420 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 7632
تاریخ: 1396/11/21
 1 2 3 4