جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 125 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،50 متری ، طبقه:3، اتاق:1

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: خانم میدانی
کد ملک: 7644
تاریخ: 1396/11/25

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،84 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آریان
کد ملک: 7637
تاریخ: 1396/11/24

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،227 متری ، طبقه:6، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,800,000 تومان
نام مالك: آقای وثوق
کد ملک: 7597
تاریخ: 1396/11/12

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،86 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 105,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پشم فروش
کد ملک: 7370
تاریخ: 1396/10/16

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،92 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 212,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 7362
تاریخ: 1396/10/14

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،138 متری ، طبقه:4 و 5 ، اتاق:3

قیمت کل : 333,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سیدی
کد ملک: 7189
تاریخ: 1396/9/27

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،155 متری ، طبقه:1، نوساز، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 7118
تاریخ: 1396/9/21

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،73 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 40,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فایقی
کد ملک: 6997
تاریخ: 1396/9/9

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،103 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای حسینی
کد ملک: 6975
تاریخ: 1396/9/7

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،70 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 145,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 6924
تاریخ: 1396/8/30

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،295 متری ، طبقه:3، نوساز، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,700,000 تومان
نام مالك: خسروی
کد ملک: 6768
تاریخ: 1396/8/13

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،81 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 125,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صدری
کد ملک: 6739
تاریخ: 1396/8/10

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،98 متری ، طبقه:2، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,600,000 تومان
نام مالك: نیک صفت
کد ملک: 6703
تاریخ: 1396/8/7

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،88 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 135,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای منصور صنیعی
کد ملک: 6629
تاریخ: 1396/7/29

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،265 متری ، طبقه:1، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای بناگر
کد ملک: 6484
تاریخ: 1396/7/15

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،90 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای راد
کد ملک: 6463
تاریخ: 1396/7/11

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،85 متری ، طبقه:؟، اتاق:2

قیمت کل : 63,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم پنجه بند
کد ملک: 6445
تاریخ: 1396/7/5

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،144 متری ، طبقه:3، اتاق:3

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پای ورز
کد ملک: 6167
تاریخ: 1396/6/6

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،85 متری ، طبقه:3، اتاق:2

قیمت کل : 260,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم حقگو
کد ملک: 6032
تاریخ: 1396/5/26

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،50 متری ، طبقه:نیم پیلوت، اتاق:1

قیمت کل : 38,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عسگری
کد ملک: 5905
تاریخ: 1396/5/16

فروش آپارتمان البرز : کرج : گلبرگ شرقی

آپارتمان،65 متری ، طبقه:4، اتاق:2

قیمت کل : 104,000,000 تومان
قیمت متری : 1,600,000 تومان
نام مالك: آقای شفاعت
کد ملک: 5023
تاریخ: 1395/12/22

فروش آپارتمان البرز : کرج

آپارتمان،90 متری ، طبقه:7، اتاق:2

قیمت کل : 75,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نصرتی
کد ملک: 4889
تاریخ: 1395/12/4
 1 2 3 4 5 6