جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 95 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،386 متری

قیمت کل : 463,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 8987
تاریخ: 1397/6/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1462 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخیمی
کد ملک: 8520
تاریخ: 1397/4/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر دری نژاد
کد ملک: 8496
تاریخ: 1397/4/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8457
تاریخ: 1397/4/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 280,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8449
تاریخ: 1397/4/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8359
تاریخ: 1397/3/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8312
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم دلبری
کد ملک: 8305
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،860 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای سعیدی
کد ملک: 8225
تاریخ: 1397/3/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گل زاده
کد ملک: 8073
تاریخ: 1397/2/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسم خانی
کد ملک: 7890
تاریخ: 1397/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،434 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نی ریزی
کد ملک: 7884
تاریخ: 1397/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدخانی
کد ملک: 7823
تاریخ: 1396/12/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم افراسیابی
کد ملک: 7616
تاریخ: 1396/11/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7570
تاریخ: 1396/11/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای متقی نیا
کد ملک: 7538
تاریخ: 1396/11/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 7479
تاریخ: 1396/10/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 450,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسماعیلی
کد ملک: 7329
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2175 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 90,000 تومان
نام مالك: آقای زارع
کد ملک: 7045
تاریخ: 1396/9/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،576 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 6961
تاریخ: 1396/9/7

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،738 متری

قیمت کل : 550,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مجد آبادی
کد ملک: 6910
تاریخ: 1396/8/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،564 متری

قیمت کل : 400,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نوروزی
کد ملک: 6802
تاریخ: 1396/8/16
 1 2 3 4 5