جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 93 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،7000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سبزواری
کد ملک: 9233
تاریخ: 1397/7/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،150 متری

قیمت کل : 2,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مجید صدیقی
کد ملک: 9216
تاریخ: 1397/7/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،900 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مجید صدیقی
کد ملک: 9215
تاریخ: 1397/7/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 9191
تاریخ: 1397/7/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،120 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علایی
کد ملک: 9155
تاریخ: 1397/7/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: خانم غلامرضایی
کد ملک: 9149
تاریخ: 1397/7/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند : دارآباد

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: خانم طاهری
کد ملک: 9074
تاریخ: 1397/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،386 متری

قیمت کل : 463,000,000 تومان
قیمت متری : 1,200,000 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 8987
تاریخ: 1397/6/19

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1462 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخیمی
کد ملک: 8520
تاریخ: 1397/4/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر دری نژاد
کد ملک: 8496
تاریخ: 1397/4/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8457
تاریخ: 1397/4/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 280,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8449
تاریخ: 1397/4/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 8359
تاریخ: 1397/3/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 8312
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم دلبری
کد ملک: 8305
تاریخ: 1397/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،860 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای سعیدی
کد ملک: 8225
تاریخ: 1397/3/2

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 220,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گل زاده
کد ملک: 8073
تاریخ: 1397/2/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قاسم خانی
کد ملک: 7890
تاریخ: 1397/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،434 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نی ریزی
کد ملک: 7884
تاریخ: 1397/1/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمدخانی
کد ملک: 7823
تاریخ: 1396/12/23

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم افراسیابی
کد ملک: 7616
تاریخ: 1396/11/16

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : دماوند

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7570
تاریخ: 1396/11/9
 1 2 3 4 5