جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 124 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 105 تومان
نام مالك: مقامی
کد ملک: 10176
تاریخ: 1398/6/4

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده قدیم کرج

زمین ، باغ و باغچه،50 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای فتاحی
کد ملک: 9973
تاریخ: 1398/3/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000 تومان
نام مالك: آقای زهرایی
کد ملک: 9967
تاریخ: 1398/3/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اوین

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میزاعلی
کد ملک: 9961
تاریخ: 1398/3/11

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : یافت آباد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 12,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 9941
تاریخ: 1398/3/1

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زینی
کد ملک: 9854
تاریخ: 1398/1/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : سوهانک

زمین ، باغ و باغچه،160 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای امام پور
کد ملک: 9762
تاریخ: 1397/11/27

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 9728
تاریخ: 1397/11/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اراج - گلزار

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 4,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ملک
کد ملک: 9640
تاریخ: 1397/10/15

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،60 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای شریفی
کد ملک: 9540
تاریخ: 1397/9/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : افسریه

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 1,100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نامدار
کد ملک: 9431
تاریخ: 1397/8/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،100000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غریب
کد ملک: 9430
تاریخ: 1397/8/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده مخصوص کرج

زمین ، باغ و باغچه،3850 متری

قیمت کل : 6,352,500,000 تومان
قیمت متری : 1,650,000 تومان
نام مالك: آقای سلجوقیان
کد ملک: 9361
تاریخ: 1397/8/13

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : رسالت

زمین ، باغ و باغچه،60 متری

قیمت کل : 660,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفاریان
کد ملک: 9344
تاریخ: 1397/8/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : کاشانک

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 4,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مزدارانی
کد ملک: 9322
تاریخ: 1397/8/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : اتوبان تهران - ساوه

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فارسی
کد ملک: 9317
تاریخ: 1397/8/6

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : جاده قدیم کرج

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 6,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آقاجانی
کد ملک: 9208
تاریخ: 1397/7/21

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : خاوران

زمین ، باغ و باغچه،1300 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 95,000,000 تومان
نام مالك: آقای امیر افشاری
کد ملک: 9071
تاریخ: 1397/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،640 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,250,000 تومان
نام مالك: خانم حسینی
کد ملک: 8911
تاریخ: 1397/6/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،32000 متری

قیمت کل : 3,600,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 8857
تاریخ: 1397/6/1

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران

زمین ، باغ و باغچه،1750 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای هنرور
کد ملک: 8841
تاریخ: 1397/5/28

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : تهران : افسریه

زمین ، باغ و باغچه،3450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 9,000,000 تومان
نام مالك: آقای سیدی
کد ملک: 8823
تاریخ: 1397/5/27
 1 2 3 4 5 6