جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 23 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: آقای زکی زاده
کد ملک: 7643
تاریخ: 1396/11/25

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خدایی
کد ملک: 7042
تاریخ: 1396/9/14

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،15000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 65,000 تومان
نام مالك: آقای دانش
کد ملک: 6985
تاریخ: 1396/9/8

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،1800 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 6467
تاریخ: 1396/7/12

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،1360 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای کرمی
کد ملک: 5784
تاریخ: 1396/4/31

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،1500 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 233,000 تومان
نام مالك: امامی
کد ملک: 5157
تاریخ: 1396/2/12

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،750 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محرمی
کد ملک: 4939
تاریخ: 1395/12/11

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،216 متری

قیمت کل : 110,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دبیری
کد ملک: 4179
تاریخ: 1395/9/16

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،12600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 3934
تاریخ: 1395/8/25

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،1100 متری

قیمت کل : 150,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم عزیزی
کد ملک: 3862
تاریخ: 1395/8/19

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،2200 متری

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 3144
تاریخ: 1395/6/10

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 85,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جمشیدی
کد ملک: 2857
تاریخ: 1395/5/21

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 200,000 تومان
نام مالك: آقای ستارالعیوب
کد ملک: 2499
تاریخ: 1395/4/24

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اقبال زاده
کد ملک: 2447
تاریخ: 1395/4/19

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،12000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اخلاقی
کد ملک: 2395
تاریخ: 1395/4/9

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دانشپور دینیاریان
کد ملک: 2341
تاریخ: 1395/4/3

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،7500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای روستا
کد ملک: 1981
تاریخ: 1395/3/3

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای چناغچی
کد ملک: 1855
تاریخ: 1395/2/25

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،310 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فاضلی
کد ملک: 1736
تاریخ: 1395/2/15

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،70 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم رسول زاده
کد ملک: 1601
تاریخ: 1395/2/7

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای احمد وند
کد ملک: 1595
تاریخ: 1395/2/7

فروش زمین ، باغ و باغچه البرز : هشتگرد

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فرهنگ
کد ملک: 1474
تاریخ: 1395/1/30
 1 2