جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 9 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،820 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای معین فر
کد ملک: 6020
تاریخ: 1396/5/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 70,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گل محمدی
کد ملک: 4157
تاریخ: 1395/9/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای دهشیری
کد ملک: 3783
تاریخ: 1395/8/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،3700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر ماهوتی
کد ملک: 3107
تاریخ: 1395/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 2487
تاریخ: 1395/4/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زهادی
کد ملک: 2241
تاریخ: 1395/3/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صیاد نژاد
کد ملک: 1615
تاریخ: 1395/2/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افخمی
کد ملک: 1343
تاریخ: 1395/1/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای موسوی زاده
کد ملک: 622
تاریخ: 1394/11/1
 1