جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 19 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زعفری
کد ملک: 9960
تاریخ: 1398/3/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زعفری
کد ملک: 9959
تاریخ: 1398/3/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،130 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 220,000 تومان
نام مالك: آقای شیریان
کد ملک: 9536
تاریخ: 1397/9/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،2700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: خانم کیایی
کد ملک: 8952
تاریخ: 1397/6/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،823 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 8892
تاریخ: 1397/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،823 متری

قیمت کل : 370,000,000 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای کریمی
کد ملک: 8867
تاریخ: 1397/6/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،960 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 530,000 تومان
نام مالك: آقای فلاحتی
کد ملک: 8753
تاریخ: 1397/5/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،662 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای هاشم نژاد
کد ملک: 8101
تاریخ: 1397/2/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقاي بهزادي
کد ملک: 7950
تاریخ: 1397/2/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,950,000 تومان
نام مالك: آقای رودخانه ای
کد ملک: 7931
تاریخ: 1397/1/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،820 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: آقای معین فر
کد ملک: 6020
تاریخ: 1396/5/25

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 70,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای گل محمدی
کد ملک: 4157
تاریخ: 1395/9/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 120,000,000 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای دهشیری
کد ملک: 3783
تاریخ: 1395/8/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،3700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای دکتر ماهوتی
کد ملک: 3107
تاریخ: 1395/6/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 2487
تاریخ: 1395/4/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زهادی
کد ملک: 2241
تاریخ: 1395/3/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صیاد نژاد
کد ملک: 1615
تاریخ: 1395/2/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 200,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای افخمی
کد ملک: 1343
تاریخ: 1395/1/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : رامسر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 400,000 تومان
نام مالك: آقای موسوی زاده
کد ملک: 622
تاریخ: 1394/11/1
 1