جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 13 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیکرو
کد ملک: 6894
تاریخ: 1396/8/25

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،230 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خوش خو
کد ملک: 6885
تاریخ: 1396/8/24

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،480 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای زمان زاده
کد ملک: 4878
تاریخ: 1395/12/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،130 متری ، اتاق:2

قیمت کل : 310,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای انصاریان
کد ملک: 4148
تاریخ: 1395/9/15

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،160 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای جلالوند
کد ملک: 3395
تاریخ: 1395/6/31

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،200 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 750,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3102
تاریخ: 1395/6/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،600 متری ، اتاق:4

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حاج نعمت
کد ملک: 2350
تاریخ: 1395/4/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،900 متری ، اتاق:5

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حاج نعمت
کد ملک: 2349
تاریخ: 1395/4/3

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،253 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 470,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای میرزایی
کد ملک: 1592
تاریخ: 1395/2/7

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،300 متری ، اتاق:؟

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیرومند
کد ملک: 1574
تاریخ: 1395/2/6

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،120 متری ، اتاق:3

قیمت کل : 305,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم فتحی
کد ملک: 1538
تاریخ: 1395/2/4

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فاطمی مقدم
کد ملک: 1061
تاریخ: 1394/12/17

فروش ویلا- خانه ویلایی مازندران : سلمانشهر

ویلا- خانه ویلایی،110 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خسروی
کد ملک: 821
تاریخ: 1394/12/4
 1