جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 30 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روحی
کد ملک: 9790
تاریخ: 1397/12/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 50,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اسماعیل نژاد
کد ملک: 9633
تاریخ: 1397/10/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 700,000 تومان
نام مالك: خانم یامی
کد ملک: 9377
تاریخ: 1397/8/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،180 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حیدری
کد ملک: 9260
تاریخ: 1397/7/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،70000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 50,000 تومان
نام مالك: آقای همتی
کد ملک: 9000
تاریخ: 1397/6/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،8500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اسدی
کد ملک: 8606
تاریخ: 1397/4/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،5500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 7,000,000 تومان
نام مالك: مهندس زعفری
کد ملک: 8531
تاریخ: 1397/4/19

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم اسماعیلی
کد ملک: 8013
تاریخ: 1397/2/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،4600 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم استبصاری
کد ملک: 7319
تاریخ: 1396/10/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،16744 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: آقای داراب کریمی حقیقی
کد ملک: 7312
تاریخ: 1396/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،464 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: آقای برنجی
کد ملک: 7181
تاریخ: 1396/9/26

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،680 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غفاری
کد ملک: 6299
تاریخ: 1396/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،8000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: فرزاد یزدانی
کد ملک: 6204
تاریخ: 1396/6/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،5240 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 350,000 تومان
نام مالك: آقای فرهاد
کد ملک: 5914
تاریخ: 1396/5/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،2200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای شاه منصوری
کد ملک: 4467
تاریخ: 1395/10/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،3500 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آبایی
کد ملک: 3596
تاریخ: 1395/7/18

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،450 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عباس نژاد
کد ملک: 3448
تاریخ: 1395/7/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 47,500,000 تومان
قیمت متری : 190,000 تومان
نام مالك: آقای چاووشی
کد ملک: 3408
تاریخ: 1395/6/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،20000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: رفیعی
کد ملک: 3080
تاریخ: 1395/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صفری
کد ملک: 2486
تاریخ: 1395/4/23

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 2295
تاریخ: 1395/3/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : تنکابن

زمین ، باغ و باغچه،130 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای عبدالهی
کد ملک: 2294
تاریخ: 1395/3/29
 1 2