جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 35 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای اصفهانی
کد ملک: 10183
تاریخ: 1398/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم خلیل زاده
کد ملک: 10049
تاریخ: 1398/4/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: خانم قدیانی
کد ملک: 9630
تاریخ: 1397/10/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,050,000 تومان
نام مالك: خانم بیرجندی
کد ملک: 9602
تاریخ: 1397/10/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای درخشانی
کد ملک: 9272
تاریخ: 1397/7/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،824 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای احسنی
کد ملک: 9111
تاریخ: 1397/7/7

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 1,000,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: آقای جلیلی
کد ملک: 9009
تاریخ: 1397/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،160 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شریف
کد ملک: 8969
تاریخ: 1397/6/15

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،600 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای عباس زاده
کد ملک: 8366
تاریخ: 1397/3/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،200 متری

قیمت کل : 80,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 8279
تاریخ: 1397/3/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،985 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 480,000 تومان
نام مالك: آقای مقدسی
کد ملک: 7871
تاریخ: 1397/1/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،5000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 280,000 تومان
نام مالك: آقای نوری
کد ملک: 7727
تاریخ: 1396/12/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی فرد
کد ملک: 7495
تاریخ: 1396/10/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،560 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: خانم هاشمی
کد ملک: 6755
تاریخ: 1396/8/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: خانم کریمی
کد ملک: 6672
تاریخ: 1396/8/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،850 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شیرین ارم
کد ملک: 6657
تاریخ: 1396/8/2

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 75,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 6630
تاریخ: 1396/7/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،444 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای روحانی
کد ملک: 6291
تاریخ: 1396/6/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 6082
تاریخ: 1396/5/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 5288
تاریخ: 1396/2/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،720 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 4964
تاریخ: 1395/12/16

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،263 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روزبهانی
کد ملک: 4301
تاریخ: 1395/10/4
 1 2