جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 25 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای صادقی فرد
کد ملک: 7495
تاریخ: 1396/10/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،560 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,100,000 تومان
نام مالك: خانم هاشمی
کد ملک: 6755
تاریخ: 1396/8/11

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،1200 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 600,000 تومان
نام مالك: خانم کریمی
کد ملک: 6672
تاریخ: 1396/8/3

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،850 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم شیرین ارم
کد ملک: 6657
تاریخ: 1396/8/2

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،250 متری

قیمت کل : 75,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رمضانی
کد ملک: 6630
تاریخ: 1396/7/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،444 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 450,000 تومان
نام مالك: آقای روحانی
کد ملک: 6291
تاریخ: 1396/6/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،400 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای سلیمانی
کد ملک: 6082
تاریخ: 1396/5/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 350,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 5288
تاریخ: 1396/2/31

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،720 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجفی
کد ملک: 4964
تاریخ: 1395/12/16

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،263 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای روزبهانی
کد ملک: 4301
تاریخ: 1395/10/4

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،840 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای غیاثی
کد ملک: 4263
تاریخ: 1395/9/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیل فروشان
کد ملک: 3751
تاریخ: 1395/8/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،892 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علی نقی
کد ملک: 3718
تاریخ: 1395/8/5

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،444 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3461
تاریخ: 1395/7/5

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،100 متری

قیمت کل : 11,550,000,000 تومان
قیمت متری : 1,100,000 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 3363
تاریخ: 1395/6/28

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،130 متری

قیمت کل : 1,500,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 3079
تاریخ: 1395/6/6

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،4000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای دهقانی
کد ملک: 2856
تاریخ: 1395/5/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،1900 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای پیروان
کد ملک: 2586
تاریخ: 1395/4/30

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 850,000 تومان
نام مالك: آقای اسفندیاری
کد ملک: 2167
تاریخ: 1395/3/17

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,500,000 تومان
نام مالك: آقای کیانی
کد ملک: 2077
تاریخ: 1395/3/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 1,000,000 تومان
نام مالك: آقای کیانی
کد ملک: 2076
تاریخ: 1395/3/9

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نوشهر

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 2010
تاریخ: 1395/3/5
 1 2