جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 17 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 250,000 تومان
نام مالك: خانم بهزادی
کد ملک: 9670
تاریخ: 1397/10/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 300,000 تومان
نام مالك: خانم محقق
کد ملک: 9663
تاریخ: 1397/10/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،1000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: خانم مفیدی
کد ملک: 9006
تاریخ: 1397/6/21

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،300 متری

قیمت کل : 600,000,000 تومان
قیمت متری : 2,000,000 تومان
نام مالك: خانم شفیعی
کد ملک: 8617
تاریخ: 1397/5/1

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،287 متری

قیمت کل : 86,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای مقدم
کد ملک: 8477
تاریخ: 1397/4/10

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،10000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 2,500,000 تومان
نام مالك: آقای هاشمی
کد ملک: 8006
تاریخ: 1397/2/8

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،700 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نیت زاده
کد ملک: 7935
تاریخ: 1397/1/29

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،12000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای حسن قمی
کد ملک: 7824
تاریخ: 1396/12/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،80 متری

قیمت کل : 320,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ?
کد ملک: 6234
تاریخ: 1396/6/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،12300 متری

قیمت کل : 1,495,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خرسند
کد ملک: 6006
تاریخ: 1396/5/24

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،350 متری

قیمت کل : 175,000,000 تومان
قیمت متری : 500,000 تومان
نام مالك: آقای سالاریان
کد ملک: 5592
تاریخ: 1396/4/12

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،470 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فخیتب
کد ملک: 3888
تاریخ: 1395/8/22

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،311 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: جویباری
کد ملک: 2849
تاریخ: 1395/5/20

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: عزتی
کد ملک: 2133
تاریخ: 1395/3/13

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 280,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شاهرخ
کد ملک: 1891
تاریخ: 1395/2/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،120 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: شاهرخ
کد ملک: 1890
تاریخ: 1395/2/27

فروش زمین ، باغ و باغچه مازندران : نور

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 3,000,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قربان پور
کد ملک: 1583
تاریخ: 1395/2/6
 1