جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 30 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 150,000 تومان
نام مالك: خانم خوش خلق
کد ملک: 9619
تاریخ: 1397/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،0 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: ؟
کد ملک: 9514
تاریخ: 1397/9/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،25460 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم امیریان
کد ملک: 9124
تاریخ: 1397/7/9

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،500 متری

قیمت کل : 100,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آبشاری
کد ملک: 8850
تاریخ: 1397/5/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،2000 متری

قیمت کل : 90,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای آراسته
کد ملک: 8195
تاریخ: 1397/2/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،6000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای ساسانی
کد ملک: 8120
تاریخ: 1397/2/22

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،80000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 12,000 تومان
نام مالك: آقای مهاجر
کد ملک: 7452
تاریخ: 1396/10/24

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،25000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای تاجیک
کد ملک: 7309
تاریخ: 1396/10/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 15,000 تومان
نام مالك: آقای کارخانه
کد ملک: 7035
تاریخ: 1396/9/14

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای رضایی
کد ملک: 6819
تاریخ: 1396/8/17

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین : جیحون

زمین ، باغ و باغچه،35000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 35,000 تومان
نام مالك: آقای توحیدی
کد ملک: 6737
تاریخ: 1396/8/10

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،30000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 100,000 تومان
نام مالك: آقای محمدزاده
کد ملک: 6721
تاریخ: 1396/8/8

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: خانم سمیه آقایی
کد ملک: 6583
تاریخ: 1396/7/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،1600000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای خزایی
کد ملک: 6468
تاریخ: 1396/7/12

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،100000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 25,000 تومان
نام مالك: آقای یوسفی
کد ملک: 6072
تاریخ: 1396/5/29

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،3000 متری

قیمت کل : 250,000,000 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای علیزاده
کد ملک: 5695
تاریخ: 1396/4/20

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای قائمی
کد ملک: 5228
تاریخ: 1396/2/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،140000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای نجیبی
کد ملک: 5193
تاریخ: 1396/2/18

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،10567 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای محمدی
کد ملک: 4843
تاریخ: 1395/11/30

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،55000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 20,000 تومان
نام مالك: آقای صدیقی
کد ملک: 3695
تاریخ: 1395/8/3

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،40000 متری

قیمت کل : 2,400,000,000 تومان
قیمت متری : 60,000 تومان
نام مالك: آقای صلواتی
کد ملک: 2896
تاریخ: 1395/5/25

فروش زمین ، باغ و باغچه تهران : ورامین

زمین ، باغ و باغچه،50000 متری

قیمت کل : 0 تومان
قیمت متری : 0 تومان
نام مالك: آقای فاضلی
کد ملک: 2639
تاریخ: 1395/5/4
 1 2