جستجو
موارد یافته شده برای جستجوی شما مجموعا [ 12 ] مورد میباشد
جستجوی دقیق تر

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،200 متری

ودیعه : 10,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
نام مالك: آقای فراهانی
کد ملک: 9290
تاریخ: 1397/8/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،6000 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای یاحق
کد ملک: 8543
تاریخ: 1397/4/21

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،250 متری

ودیعه : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
نام مالك: آقاي بيات
کد ملک: 7956
تاریخ: 1397/2/1

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،900 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 8,500,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 7681
تاریخ: 1396/11/30

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،2000 متری

ودیعه : 120,000,000 تومان
اجاره : 12,000,000 تومان
نام مالك: آقای رستمی
کد ملک: 7525
تاریخ: 1396/11/3

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،190 متری

ودیعه : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای محسنی
کد ملک: 7415
تاریخ: 1396/10/21

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،900 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
نام مالك: آقای جعفری
کد ملک: 6418
تاریخ: 1396/7/2

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،1850 متری

ودیعه : 100,000,000 تومان
اجاره : 14,000,000 تومان
نام مالك: آقای جعفرزاده
کد ملک: 5931
تاریخ: 1396/5/18

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،1000 متری

ودیعه : 60,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
نام مالك: آقای شادنیا
کد ملک: 5750
تاریخ: 1396/4/26

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،460 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای بختیاری
کد ملک: 5652
تاریخ: 1396/4/17

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،0 متری

ودیعه : 0 تومان
اجاره : 0 تومان
نام مالك: آقای قره قزلو
کد ملک: 3530
تاریخ: 1395/7/11

رهن و اجاره کارخانه ، سوله تهران : شهریار

کارخانه ، سوله ،400 متری

ودیعه : 20,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
نام مالك: آقای بختیاری
کد ملک: 1133
تاریخ: 1394/12/22
 1